Contact us

  • FANG JONG CO., LTD. (Taiwan)
  • No.155, Fumin Rd., Shengang Dist., Taichung City 42948, Taiwan
  • TEL : +886-4-25618486/25611647
  • FAX : +886-4-25612184
  • E-mail : fangjong.co@gmail.com

Please Leave Your Message, Below: